Badania Naukowe

Rola badań naukowych

Wspie­ra­jąc bada­nia naukowe przy­czy­nimy się do pozna­nia mecha­ni­zmów powsta­wa­nia i prze­biegu aler­gii. Dla­tego jed­nym z celów naszej Fun­da­cji jest poka­za­nie, jak ważne są bada­nia naukowe, by poko­nać alergię.

MISJA FUNDACJI

Misja Fun­da­cji Poko­nać Alergię

Nasze główne zada­nie to pomoc aler­gi­kom. Chcemy, aby dzięki Fun­da­cji mogli oni lepiej zro­zu­mieć swoją cho­robę, a także uzy­ski­wali infor­ma­cje doty­czące sku­tecz­nych spo­so­bów zapo­bie­ga­nia i lecze­nia aler­gii. Dla­tego chcemy pro­wa­dzić akcję edu­ka­cyjną, opartą tylko na naj­now­szych publi­ka­cjach nauko­wych i rze­tel­nych źró­dłach infor­ma­cji medycznej.

Każdy może pomóc pokonać alergię - to naprawdę proste

ABC ALERGII

ABC Alergii

Bada­nie lekar­skie w dia­gno­styce aler­gii (histo­ria choroby)

Opublikowano w kategorii: Diagnostyka

Okre­śle­nie uczu­la­ją­cego czyn­nika opiera się przede wszyst­kim na oce­nie...

czytaj dalej »

Przy­czyny nietolerancji

Opublikowano w kategorii: Choroby alergiczne

Naj­częst­szą przy­czyną nie­to­le­ran­cji pokar­mo­wych są braki enzy­ma­tyczne w jeli­tach, unie­moż­li­wia­jące...

czytaj dalej »

Reak­cja alergiczna

Opublikowano w kategorii: Mechanizmy alergii

Reak­cja aler­giczna nastę­puje w wyniku błęd­nego roz­po­zna­nia anty­genu nie­szko­dli­wego dla...

czytaj dalej »

AKTUALNOŚCI

Misja Fundacji Pokonać Alergię

Likwi­da­cja Fundacji

12 kwietnia 2018

Z przy­kro­ścią zawia­da­miamy, że w dniu 10/11/2017  pod­jęta została decy­zja o likwi­da­cji Fun­da­cji Poko­nać...

czytaj dalej »

Dni Aler­gii 2015

3 listopada 2015

Z rado­ścią infor­mu­jemy, że nasza Fun­da­cja po raz kolejny...

czytaj dalej »

Świa­towy tydzień aler­gii kwie­cień 2015

13 kwietnia 2015

W dniach 13-19 kwiet­nia prze­biega doroczny Świa­towy Tydzień Aler­gii...

czytaj dalej »

ARTYKUŁY NAUKOWE

Misja Fundacji Pokonać Alergię

Narzę­dzia pracy naukowca

8 października 2012

Zro­zu­mie­nie pro­cesu bio­lo­gicz­nego, np. pro­wa­dzą­cego do powsta­wa­nia aler­gii, wymaga...

czytaj dalej »

Ankieta: Rola badań nauko­wych w walce z alergią

9 sierpnia 2014

Jed­nym z głów­nych zało­żeń Fun­da­cji Poko­nać Aler­gię jest udo­step­nia­nie i pro­pa­go­wa­nie...

czytaj dalej »

Jak badamy alergię?

24 września 2012

Aler­gia jest nie­wła­ściwą reak­cją komó­rek orga­ni­zmu na nie­szko­dliwą sub­stan­cję....

czytaj dalej »