Badania Naukowe

Rola badań naukowych

Wspie­ra­jąc bada­nia naukowe przy­czy­nimy się do pozna­nia mecha­ni­zmów powsta­wa­nia i prze­biegu aler­gii. Dla­tego jed­nym z celów naszej Fun­da­cji jest poka­za­nie, jak ważne są bada­nia naukowe, by poko­nać alergię.

MISJA FUNDACJI

Misja Fun­da­cji Poko­nać Alergię

Nasze główne zada­nie to pomoc aler­gi­kom. Chcemy, aby dzięki Fun­da­cji mogli oni lepiej zro­zu­mieć swoją cho­robę, a także uzy­ski­wali infor­ma­cje doty­czące sku­tecz­nych spo­so­bów zapo­bie­ga­nia i lecze­nia aler­gii. Dla­tego chcemy pro­wa­dzić akcję edu­ka­cyjną, opartą tylko na naj­now­szych publi­ka­cjach nauko­wych i rze­tel­nych źró­dłach infor­ma­cji medycznej.

Każdy może pomóc pokonać alergię - to naprawdę proste

ABC ALERGII

ABC Alergii

ZESPÓŁ CHIŃSKIEJ RESTAURACJI

Opublikowano w kategorii: Istotne zagadnienia

(‘Chi­nese restau­rant syn­drome’ albo ‘Mono­so­dium glu­ta­mate symp­tom complex’) Glu­ta­mi­nian...

czytaj dalej »

Bada­nie lekar­skie w dia­gno­styce aler­gii (histo­ria choroby)

Opublikowano w kategorii: Diagnostyka

Okre­śle­nie uczu­la­ją­cego czyn­nika opiera się przede wszyst­kim na oce­nie...

czytaj dalej »

Aler­gia - objawy

Opublikowano w kategorii: O alergii

Poni­żej przed­sta­wiono zesta­wie­nie naj­częst­szych obja­wów, które mogą świad­czyć o aler­gii....

czytaj dalej »

AKTUALNOŚCI

Misja Fundacji Pokonać Alergię

Likwi­da­cja Fundacji

12 kwietnia 2018

Z przy­kro­ścią zawia­da­miamy, że w dniu 10/11/2017  pod­jęta została decy­zja o likwi­da­cji Fun­da­cji Poko­nać...

czytaj dalej »

Dni Aler­gii 2015

3 listopada 2015

Z rado­ścią infor­mu­jemy, że nasza Fun­da­cja po raz kolejny...

czytaj dalej »

Świa­towy tydzień aler­gii kwie­cień 2015

13 kwietnia 2015

W dniach 13-19 kwiet­nia prze­biega doroczny Świa­towy Tydzień Aler­gii...

czytaj dalej »

ARTYKUŁY NAUKOWE

Misja Fundacji Pokonać Alergię

Bada­nia nad aler­gią popra­wiają życie alergików!

3 lutego 2014

W jaki spo­sób hodo­wa­nie komó­rek w labo­ra­to­rium może wpły­nąć na...

czytaj dalej »

Rola badań naukowych

14 sierpnia 2011

Wspierając badania naukowe przyczynimy się do poznania mechanizmów powstawania...

czytaj dalej »

Aler­gia pod lupą

24 września 2012

Bada­nia naukowe przy­po­mi­nają tro­chę roz­wią­zy­wa­nie zagadki detek­ty­wi­stycz­nej – na...

czytaj dalej »