Życze­nia Noworoczne

Z oka­zji Nowego, 2013, Roku,

Fun­da­cja Poko­nać Aler­gię ser­decz­nie dzię­kuje wolon­ta­riu­szom i sym­pa­ty­kom, za odwie­dziny na stro­nie, kon­struk­tywną kry­tykę, pochwały, wspar­cie i prze­pro­wa­dzone akcje -

Dzięki Waszemu zaan­ga­żo­wa­niu przez cały rok udało się nam pre­zen­to­wać rze­telne infor­ma­cje, pro­mo­wać bada­nia naukowe i  poma­gać tym, któ­rzy na codzień zma­gają się z alergiami.

Życzymy zatem, żeby w 2013 roku dopi­sało przede wszyst­kim zdrowie -

A poza tym, oczy­wi­scie - szczę­ścia, pomyśl­no­ści i dobrego samopoczucia!!!

Zespół Fun­da­cji Poko­nać Alergię

Opublikowane 3 stycznia 2013 w kategorii   Aktualności

Podziel się

About Author

Szanta