Zostań naszym ambasadorem

Pro­muj ideę Fun­da­cji Poko­nać Aler­gię!
Pro­pa­guj wie­dzę o fun­da­cji i o pro­ble­ma­tyce aler­gi­ków wśród rodziny, zna­jo­mych bliż­szych i dal­szych, wśród wpły­wo­wych osób i insty­tu­cji. Niech dowie­dzą się o mate­ria­łach infor­ma­cyj­nych na naszej stro­nie!
Polub nas na Face­bo­oku, Naszej kla­sie, Twit­te­rze etc
Masz stronę www? Umieść na niej nasz baner.
Możesz rów­nież pomóc nam w pro­duk­cji mate­ria­łów pro­mo­cyj­nych, zapew­nić prze­strzeń rekla­mową na swo­jej stro­nie czy w prasie!

Opublikowane 14 sierpnia 2011 w kategorii   Dołącz do nas Newsy Główne

Przeczytaj także

Podziel się

About Author

Alojzy Bombel