Zor­ga­ni­zuj coś MIKRO

Nie trzeba dużo, by pomóc.

Pla­nu­jesz mara­ton fil­mowy dla przy­ja­ciół, pie­czesz szar­lotkę lub orga­ni­zu­jesz pik­nik w parku?

To świetna oka­zja, żeby pro­mo­wać naszą stronę jako źró­dło rze­tel­nych infor­ma­cji doty­czą­cych aler­gii! Zaproś gości i poproś ich o sym­bo­liczne „wpi­sowe”, które prze­ka­żesz Fundacji.

Skon­tak­tuj się z nami (e-mail: wolontariat@pokonacalergie.org) - wyślemy Ci pakiet informacyjny,

lub załóż akcje poprzez ser­wis siepomaga.pl

Potrze­bu­jesz inspi­ra­cji? Tutaj znaj­dziesz link do strony z pro­po­zy­cjami MIKRO­even­tów.

Opublikowane 14 sierpnia 2011 w kategorii   Dołącz do nas

Przeczytaj także

Podziel się

About Author

Alojzy Bombel