Zespół świą­tecz­nego drzewka (Chri­st­mas tree syndrome)

W okre­sie Świąt Bożego Naro­dze­nia u nie­któ­rych pacjen­tów aler­gicz­nych docho­dzi do pogor­sze­nia stanu zdro­wia. Choć jest to zaska­ku­jące, nasi­le­nie sta­nów aler­gicz­nych może być zwią­zane z obec­no­ścią cho­inki w domu. Objawy naj­czę­ściej roz­wi­jają się w ciągu 24 godzin, jed­nak mogą wystą­pić rów­nież i póź­niej. „Zespół świą­tecz­nego drzewka” mani­fe­stuje się czę­sto kla­sycz­nymi obja­wami aler­gii ze strony układu odde­cho­wego (nie­ży­to­wego zapa­le­nia lub astmy), aler­gicz­nego zapa­le­nia spo­jó­wek czy jako wysypki skórne; zdaża się rów­nież zapa­le­nie płuc lub oskrzeli.

Objawy roz­po­zna­wane jako „zespół świą­tecz­nego drzewka” spo­wo­do­wane są reak­cją na ple­śnie, które kolo­ni­zują natu­ralne drzewko w lesie, a po przy­nie­sie­niu do domu nad­mier­nie roz­wi­jają się w cie­płym pomiesz­cze­niu. Ponadto także sztuczne cho­inki mogą przy­spa­rzać pro­ble­mów aler­gi­kom, gdyż gro­ma­dzą dużą ilość kurzu i rów­nież mogą być sie­dli­skiem ple­śni. Doty­czy to zwłasz­cza sztucz­nych cho­inek prze­cho­wy­wa­nych przez cały rok na stry­chach lub w piw­ni­cach - wnie­sie­nie ich do domu może pogor­szyć stan zdro­wia alergika.

Bada­nia pro­wa­dzone w 1970 roku wyka­zały, że na korze cho­inek można zna­leźć pyłki traw i drzew. Te wła­śnie pyłki, a także żywice znaj­du­jące się w pniach i gałę­ziach wska­zy­wano jako praw­do­po­dobną przy­czynę obja­wów. Naj­now­sze bada­nia, prze­pro­wa­dzone na Upstate New York Uni­ver­sity, suge­rują jed­nak, że naj­praw­do­po­dob­niej to ple­śnie są czyn­ni­kiem pato­gen­nym. Naukowcy obli­czyli, że dwu­ty­go­dniowa obec­ność cho­inki w miesz­ka­niu powo­duje ponad 6-ciokrotne zwiąk­sze­nie stę­że­nia spo­rów ple­śni w powie­trzu. Dal­sze bada­nia wyka­zały obec­ność 53 róż­nych gatun­ków ple­śni, z czego naj­czę­ściej wystę­po­wały te nale­żące do rodza­jów:  Asper­gil­lus, Peni­cil­lium, Cla­do­spo­rium i Alter­na­ria; ple­śnie te są czę­stą  przy­czyną uczu­leń u alergików.

Opublikowane 14 grudnia 2014 w kategorii   Warto wiedzieć ABC Alergii Istotne zagadnienia

Przeczytaj także

Podziel się

About Author

Szanta