Zespół aler­gii jamy ust­nej (oral allergy syn­drome, OAS)

Zespół aler­gii jamy ust­nej jest zespo­łem obja­wów wystę­pu­ją­cym po spo­ży­ciu okre­ślo­nych pokar­mów (naj­czę­ściej owo­ców, warzyw, orze­chów, przy­praw). Objawy począt­kowo wystę­pują po spo­ży­ciu ich w postaci suro­wej, z cza­sem rów­nież po prze­two­rze­niu (np. ugo­to­wa­niu). Istotą cho­roby jest reak­cja krzy­żowa mię­dzy pył­kami drzew a biał­kami pokar­mo­wymi. Cho­roba wystę­puje nie­mal wyłącz­nie u cho­rych z aler­gicz­nym nie­ży­tem nosa i aler­gią na pyłki (szcze­gól­nie brzozy, ale rów­nież traw i chwastów).

Naj­częst­sze aler­geny wywo­łu­jące objawy OAS

Aler­geny krzyżowe

 • owoce (zwłasz­cza jabłko, brzo­skwi­nia, gruszka, wiśnia, melon, banan)
 • warzywa (mar­chew, seler, pomidor)
 • orze­chy (zwłasz­cza laskowe)
 • przy­prawy
 • zboża (psze­nica)

Objawy I fazy

 • Aler­giczny nie­żyt nosa / pyłkowica

Objawy II faza (po zje­dze­niu danych pokarmów)

 • uczu­cie szczypania/mrowienia ust, jamy ust­nej i gardła
 • obrzęk warg i jamy ustnej
 • pokrzywka kon­tak­towa innych oko­lic ciała (zwłasz­cza rąk)
 • chrypka (rza­dziej)
 • łza­wie­nie (rzadziej)
UwagaObjawy cha­rak­te­ry­styczne dla dru­giej fazy reak­cji mogą rów­nież wystę­po­wać w przy­padku cięż­kiej reak­cji aler­gicz­nej (np. w prze­biegu anafilaksji)!

Sprzy­ja­jące czynniki

 • płeć żeń­ska
 • wiek (czę­ściej dorośli)
 • uczu­le­nie na pyłki leszczyny
 • wie­lo­letni prze­bieg aler­gicz­nego nie­żytu nosa
 • krewni z cho­ro­bami atopowymi

Dia­gno­styka

 • obraz kli­niczny (wywiad z pacjen­tem, objawy chorobowe)
 • punk­towe testy skórne

Lecze­nie pod­czas reak­cji OAS

 • dokładne wypłu­ka­nie ust wodą i odpoczynek
 • lek prze­ciw­hi­sta­mi­nowy
 • epi­ne­fryna (w wyjąt­ko­wych przy­pad­kach, przy zwę­że­niu dróg oddechowych)
UwagaW przy­padku trud­no­ści z oddy­cha­niem wyma­gane jest lecze­nie spe­cja­li­styczne. Dzwoń po karetkę!

Lecze­nie długoterminowe

 • uni­ka­nie świe­żych owo­ców i warzyw (rów­nież pod­czas przy­go­to­wy­wa­nia posiłków)
UwagaNie ma potwier­dzo­nej sku­tecz­no­ści odczu­la­nia z aler­ge­nami pył­ków drzew
Opublikowane 31 października 2011 w kategorii   Choroby alergiczne Układ pokarmowy ABC Alergii

Przeczytaj także

Podziel się

About Author

Alojzy Bombel