Wytyczne EAACI doty­czące aler­gii pokarmowej

Aler­gie pokar­mowe sta­no­wią zna­czący pro­blem zdro­wotny w dzi­siej­szych spo­łe­czeń­stwach euro­pej­skich, pogar­sza­jąc jakość życia aler­gi­ków, i powo­du­jąc zna­czący wzrost kosz­tów opieki zdro­wot­nej. Z tego względu Euro­pej­ska Aka­de­mia Aler­gii i Immu­no­logi Kli­nicz­nej (EAACI) powo­łała zespół eks­per­tów ds. aler­gii pokar­mo­wych, który na pod­sta­wie wyni­ków prób kli­nicz­nych i badań labo­ra­to­ryj­nych opra­co­wał wytyczne doty­czące dia­gno­styki i lecze­nia tych cho­rób, a także ziden­ty­fi­ko­wał zagad­nie­nia wyma­ga­jące dal­szych inten­syw­nych badań naukowych.

Dia­gno­styka:

 1. Dieta ogra­ni­cza­jąca podej­rzane aler­geny powinna być usta­lona przy współ­pracy z die­te­ty­kiem. W przy­padku ustą­pie­nia symp­to­mów, dieta powinna być kon­ty­nu­owana aż do prze­pro­wa­dze­nia potwier­dza­ją­cych testów pro­wo­ka­cji. Brak ustą­pie­nia symp­to­mów reak­cji aler­gicz­nej po tygo­dniu sto­so­wa­nia diety eli­mi­na­cyj­nej wska­zuje na brak związku reak­cji aler­gicz­nej z uni­ka­nym pokarmem.
 2. Testy pro­wo­ka­cji sta­no­wią pod­stawę do jed­no­znacz­nego okre­śle­nia aler­gii pokar­mo­wej. Testy te MUSZĄ być prze­pro­wa­dzane w pla­cówce kli­nicz­nej z oddzia­łem szyb­kiego reago­wa­nia, ze względu na ryzyko wystą­pie­nia reak­cji analfilaktycznej.

Lecze­nie:

 1. Dieta eli­mi­na­cyjna sta­nowi pod­stawę lecze­nia aler­gii pokarmowych.
 2. Sto­so­wa­nie pro­bio­ty­ków i pre­bio­ty­ków nie jest wska­zane ze względu na brak wyni­ków prób kli­nicz­nych wska­zu­ją­cych efekt lecz­ni­czy tych suple­men­tów w aler­gii pokarmowej.
 3. Edu­ka­cja pacjen­tów sta­nowi pod­stawę sku­tecz­nego lecze­nia aler­gii pokarmowych.
 4. W chwili obec­nej immu­no­te­ra­pia swo­ista (odczu­la­nie) nie jest zale­cana w lecze­niu aler­gii pokarmowych.

 Zapo­bie­ga­nie aler­gii pokar­mo­wej:

W opar­ciu o wyniki prób kli­nicz­nych a także badań opi­so­wych, panel eks­per­tów EAACI rekomenduje:

 1. Brak ogra­ni­czeń pokar­mo­wych w okre­sie ciąży i lak­ta­cji, sto­so­wa­nie nor­mal­nej, zdro­wej diety
 2. Wyłączne kar­mie­nie pier­sią przez pierw­sze 4-6 mie­sięcy życia dziecka
 3. Sto­so­wa­nie hipo­aler­gicz­nych mie­sza­nek o udo­ku­men­to­wa­nej sku­tecz­no­ści u nie­mow­ląt z wyso­kiej grupy ryzyka roz­wi­nię­cia aler­gii, jeśli kar­mie­nie pier­sią jest nie­moż­liwe lub niewystarczające
 4. Wpro­wa­dza­nie pokar­mów do diety nie­mow­lę­cia po 4 mie­siącu życia.
WażneOgra­ni­cza­nie wpro­wa­dza­nia poten­cjal­nie aler­gi­zu­ją­cych pokar­mów, jak ich nasi­lone wpro­wa­dza­nie powy­żej 4 mie­siąca życia NIE JEST UZASADNIONE przez aktu­al­nie dostępne wyniki badań kli­nicz­nych, także w przy­padku dzieci ze skłon­no­ścią do aler­gii i rodzinna histo­rią alergii.

Ziden­ty­fi­ko­wane potrzeby:

Aby uspraw­nić dia­gno­stykę i lecze­nie aler­gii pokar­mo­wych konieczne jest pro­wa­dze­nie dal­szych badań nauko­wych w zakresie:

 1. Iden­ty­fi­ka­cji znacz­ni­ków bio­lo­gicz­nych (tzw. mar­ke­rów) uła­twia­ją­cych selek­cję pacjen­tów nara­żo­nych na cięż­kie reakcje
 2. Zasto­so­wa­nia zmo­dy­fi­ko­wa­nych aler­ge­nów w celu wywo­ły­wa­nia tole­ran­cji na uczu­la­jące pokarmy.
 3. Okre­śle­nia róż­nic w sku­tecz­no­ści mie­sza­nek ami­no­kwa­so­wych i mocno hydro­li­zo­wa­nych w zapo­bie­ga­niu roz­wo­jowi i postę­powi aler­gii u niemowląt.
 4. Oceny sku­tecz­no­ści sto­so­wa­nia szcze­pów pro­bio­tycz­nych bak­te­rii we wspo­ma­ga­niu lecze­nia alergii.
 5. Oceny sto­so­wa­nia immu­no­te­ra­pii u pacjen­tów z aler­giami pokarmowymi
 6. Oceny leków bio­lo­gicz­nych w lecze­niu aler­gii pokarmowych
 7. Usta­le­nia bez­piecz­nego momentu wpro­wa­dza­nia pokar­mów sta­łych do diety nie­mow­lę­cia (z uwzględ­nie­niem róż­nic pomię­dzy dziećmi kar­mio­nymi natu­ral­nie i mie­szan­kami mlecznymi)

 

EAACI pod­kre­śla rolę podej­ścia cało­ścio­wego do lecze­nia aler­gii, pole­ga­ją­cego na współ­pracy pomię­dzy leka­rzami spe­cja­li­stami oraz rodzin­nymi, spe­cja­li­stycz­nymi ośrod­kami oraz orga­ni­za­cjami zrze­sza­ją­cymi pacjen­tów.  Lecze­nie takie umoż­liwi dłu­go­ter­mi­nową stra­te­gię w lecze­niu aler­gii pokar­mo­wej, włącz­nie z iden­ty­fi­ka­cją czyn­ni­ków ryzyka.  EAACI wska­zuje na wpro­wa­dza­nie poli­tyki postę­po­wa­nia w zakre­sie finan­so­wa­nia dia­gno­styki i lecze­nia przez pań­stwowe sys­temy zdro­wotne i ubez­pie­cze­nie spo­łeczne jako jeden z pod­sta­wo­wych czyn­ni­ków umoż­li­wia­ją­cych postęp w roz­wi­ja­niu sku­tecz­nego lecze­nia aler­gii pokarmowych.

Fun­da­cja Poko­nać Aler­gię, jako orga­ni­za­cja, która powstała dla Aler­gi­ków, wpi­suje się w te zało­że­nia poprzez wspie­ra­nie edu­ka­cji, pro­mo­wa­nie badań nauko­wych oraz współ­pracę w pacjentami.

 

*) Mate­riał opra­co­wany w opar­ciu o EAACI Food Allergy and Ana­phy­la­xis Guide­li­nes (2013).

Opublikowane 24 lutego 2014 w kategorii   Warto wiedzieć Istotne zagadnienia

Przeczytaj także

Podziel się

About Author

Szanta