Wygraj anty­aler­giczny pokrowiec!

WYGRAJ ANTYALERGICZNY POKROWIEC PRZECIWROZTOCZOWY NA MATERAC!

To bar­dzo proste:

Do wygra­nia 2 pokrowce prze­ciw­roz­to­czowe na mate­rac marki SOVA. Pro­dukty tej marki mają prawo do znaku reko­men­da­cji naszej Fun­da­cji, gdyż posia­dają wla­ści­wo­ści korzystne dla aler­gi­ków. Spon­so­rowi nagród dziękujemy!

Akcja trwa do 31 stycz­nia 2013.
Pełny regu­la­min dostępny jest pod adre­sem www.facebook.com/PokonacAlergie

Powo­dze­nia!

WażnePro­simy pamię­tać o usta­wie­niu opcji dzie­le­nia się postami w pry­wat­no­ści pro­filu na “Wszy­scy”, ina­czej nie widzimy tego postu i nie jeste­smy w sta­nie go wziąć pod uwagę w losowaniu!

Opublikowane 3 grudnia 2012 w kategorii   Aktualności

Przeczytaj także

Podziel się

About Author

Szanta