Wspo­móż Fundację

Każda zło­tówka się liczy. Dzięki naszym dobro­czyń­com możemy pro­wa­dzić akcję edu­ka­cyjną dla pacjen­tów i ich rodzin, w przy­szło­ści będziemy mogli wspie­rać bada­nia naukowe i wspól­nie szu­kać nowych metod dia­gno­styki i lecze­nia aler­gii!

Wpłata poprzez prze­lew ban­kowyNasze konto: Volks­wa­gen Bank Pol­ska S.A.
numer rachunku: 44 2130 0004 2001 0548 6725 0001

Wpłata w sys­te­mie Przelew24Wpłać daro­wi­znę na konto Fun­da­cji. Klik­nij w kwotę, którą chcesz prze­ka­zać:
5 zło­tych, 10 zło­tych, 50 zło­tych, 100 zło­tych.

Wpłata w sys­te­mie PayPal


Pamię­taj o sta­łym zle­ce­niuMożesz nam rów­nież poma­gać poprzez stałe, np. comie­sięczne wpłaty. Wystar­czy zło­żyć w banku stałe zle­ce­nie prze­lewu okre­ślo­nej kwoty na rachu­nek fundacji.

Opublikowane 14 sierpnia 2011 w kategorii   Dołącz do nas

Przeczytaj także

Podziel się

About Author

Alojzy Bombel