Współ­praca z por­ta­lem ZnanyLekarz.pl

Odpo­wia­da­jąc na duże zain­te­re­so­wa­nie użyt­kow­ni­ków por­talu ZnanyLekarz.pl kwe­stiami aler­gii pre­ses Fun­da­cji, Dr Danuta Gutowska-Owsiak wystą­piła jako eks­pert poma­ga­jąc przy­go­to­wać mate­riały wja­śnia­jące naj­częst­sze przy­czyny aler­gii w zimie i w cza­sie Świąt Bożego Narodzenia.

Arty­kuły zostały opu­bli­ko­wane na por­ta­lach Zwierciadlo.plkobietamag.pl, a także na stro­nach węgier­skich i rosyjskich.

Opublikowane 23 lutego 2015 w kategorii   Aktualności

Podziel się

About Author

Szanta