Współ­praca z Euroimmun

Miło nam poin­for­mo­wać, że nawią­za­li­śmy współ­pracę z firmą Euro­im­mun, która ofe­ruje testy aler­giczne, bazu­jące na obec­no­ści spe­cy­ficz­nych prze­ciw­ciał IgE. Ofe­ro­wane przez Euro­im­mun pro­file aler­go­lo­giczne, zawie­rają spek­trum naj­częst­szych aler­ge­nów wziew­nych,  pokar­mo­wych oraz jady owa­dów. Np. pro­fil pedia­tryczny, sto­so­wany w dia­gno­styce zarówno aler­gii pokar­mo­wych, jak i aler­gii wziew­nych, zawiera w sumie aż 27 róż­nych aler­ge­nów z róż­nych grup. Mała obję­tość próbki (tylko 100-400 μl, czyli kilka kro­pel krwi) powo­duje, że jest to ide­alne roz­wią­za­nie w dia­gno­styce aler­gii u dzieci.

Wynik licz­bowy, poda­wany jest w mię­dzy­na­ro­do­wej skali EAST (klasa 0-6) i infor­muje o stę­że­niu spe­cy­ficz­nych prze­ciw­ciał IgE i praw­do­po­do­bień­stwie aler­gii u pacjenta, co łacz­nie z histo­rią cho­roby i obja­wami, daje pod­stawę do posta­wie­nia dia­gnozy przez aler­go­loga lub innego spe­cja­li­stę. Dodat­kowe pro­file DPA-Dx, zawie­ra­jące wyłącz­nie wyse­lek­cjo­no­wane kom­po­nenty aler­ge­nów, dają moż­li­wość uzy­ska­nia infor­ma­cji, na które kon­kret­nie białka danego aler­genu pacjent jest uczu­lony, co jest szcze­gól­nie ważne przed pla­no­wa­nym odczu­la­niem, a także przy­datne przy wpro­wa­dza­niu diety eli­mi­na­cyj­nej. Np. pro­fil mleczny, zawiera pięć naj­waż­niej­szych aler­ge­nów (kaze­ina, β-laktoglobulina, α-laktoalbumina, suro­wi­cza albu­mina wołowa oraz lak­to­fe­ryna), dzięki czemu pozwala z dużym praw­do­po­do­bień­stwem wska­zać, czy aler­gia wystę­puje wyłącz­nie po spo­ży­ciu świe­żego, nie­prze­two­rzo­nego ter­micz­nie mleka, czy też doty­czy mleka w każ­dej postaci.

Labo­ra­to­ria, w któ­rych testy są wyko­ny­wane mogą być łatwo zna­le­zione dzięki przy­ja­znej wyszu­ki­warce: www.alergiczne.info .

Opublikowane 7 grudnia 2015 w kategorii   Fundacja Newsy Główne Notki Prasowe

Podziel się

About Author

Szanta