Weź udział w bada­niach nad alergią!

Bada­nia kli­niczne i labo­ra­to­ryjne są nie­zbędne dla two­rze­nia nowych roz­wią­zań w tera­pii i dia­gno­styce aler­gii, które będą słu­żyły pacjen­tom i przy­czy­nią się bez­po­śred­nio do poprawy ich stanu zdro­wia i jako­ści życia.

Jed­nakże aler­gie zna­cząco wpły­wają także na inne aspekty życia cho­rego, a ich uciąż­li­wość jest czę­sto nie­do­ce­niana przez ludzi, któ­rych ona nie doty­czy.  Dla­tego Fun­da­cja Poko­nać Aler­gię wspiera także pro­jekty badaw­cze mające na celu przy­bli­że­nie pro­blemów aler­gi­ków oso­bom postron­nym, uświa­do­mie­nie, jak bar­dzo aler­gia potrafi utrud­nić życie, i jak ważne jest wspólne znaj­do­wa­nie roz­wią­zań uła­twia­ją­cych życie alergikom.

Teraz i Ty możesz aktyw­nie włą­czyć się w badania!

Poni­żej umiesz­czamy pro­jekty badaw­cze, w któ­rych można wziąć udział, przy­czy­nia­jąc się do postępu w WALCE Z ALERGIĄ!

 

Pro­jekt: Pro­blemy funk­cjo­no­wa­nia i wspar­cie spo­łeczne doro­słych pacjen­tów z AZSem.

Jestem stu­dentką psy­cho­lo­gii Uni­wer­sy­tetu Łódz­kiego. Piszę pracę magi­ster­ską doty­czącą pro­ble­mów funk­cjo­no­wa­nia osób doro­słych (powy­żej 18 roku życia) z ato­po­wym zapa­le­niem skóry oraz form udzie­la­nego im wsparcia.

Była­bym wdzięczna za pomoc w wypeł­nie­niu ankiety. Bada­nia są ano­ni­mowe i posłużą wyłącz­nie do celów nauko­wych. Bar­dzo zależy mi na pozna­niu opi­nii samych zain­te­re­so­wa­nych – czyli osób cho­rych - ponie­waż jestem zda­nia, że tylko w ten spo­sób uzy­skam dostęp do wia­ry­god­nych infor­ma­cji. Pro­szę o dokładne czy­ta­nie pytań i nie­po­mi­ja­nie żad­nego z nich. Jedy­nie pełne ankiety mogą być uwzględ­nione w badaniu.

Wszyst­kim bio­rą­cym udział w bada­niu ser­decz­nie dziękuję.

Pau­lina Albińska,

Wydział Psy­cho­lo­gii, Uni­wer­sy­tet Łódzki

Ankietę można pobrać kli­ka­jąc tutaj, wypeł­nione ankiety pro­simy prze­sy­łać na adres e-mail:

albinskapaulina@yahoo.com

Opublikowane 1 października 2012 w kategorii   Badania naukowe

Przeczytaj także

Podziel się

About Author

Szanta