Układ dopeł­nia­cza - zestaw bia­łek obec­nych we krwi pacjenta, bio­rą­cych udział w reak­cji zapal­nej. Układ dopeł­nia­cza jest jed­nym z nie­swo­istych (wro­dzo­nych) mecha­ni­zmów odpo­wie­dzi immunologicznej.

Opublikowane 7 stycznia 2012 w kategorii   Słownik

Podziel się

About Author

Alojzy Bombel