Trze­cia anty­aler­giczna choinka
W ostatni week­end cze­ka­jąc na spóź­nio­nego Św. Miko­łaja odbyła się trze­cia edy­cja  Anty­aler­gicz­nej Choinki.

Zeszło­roczna idea robie­nia kar­tek świą­tecz­nych zwy­cię­żyła nad ozdo­bami cho­in­ko­wymi, które były wyko­ny­wane w pierw­szej edycji.

Tym razem robie­niu kar­tek przy­świe­cała idea wyko­na­nia ich z jak naj­więk­szej ilo­ści natu­ral­nych skład­ni­ków: kar­ton, filc, materiał.

Wolon­ta­riuszki docze­kały się Świę­tego Miko­łaja, a Fun­da­cja w tym roku uzbie­rała 36,80 zł

A z oka­zji zbli­ża­ją­cego się wiel­kimi kro­kami Nowego Roku ekipa Fun­da­cji Poko­nac Aler­gię życzy wszyst­kim zaglą­da­ją­cym na naszą stronę wszyst­kiego co naj­lep­sze, a przede wszyst­kim - życia wol­nego od alergenów!!!

 

 

Opublikowane 27 grudnia 2013 w kategorii   Akcje wolontariuszy Aktualności Mikroeventy

Podziel się

About Author

Szanta