Testy sys­te­mowe: pro­wo­ka­cyjne - testy eks­po­zy­cyjne, testy pole­ga­jące na wpro­wa­dze­niu testo­wanej sub­stan­cji w ozna­czo­nej dawce dono­sowo, doust­nie lub wziew­nie i obser­wacji reak­cji pacjenta na poda­wa­nie coraz wyż­szej dawki aler­genu w odpo­wied­nich odstę­pach czasu.

Opublikowane 7 stycznia 2012 w kategorii   Słownik

Podziel się

About Author

Alojzy Bombel