Testy śród­skórne (Intra­der­mal test) - pole­gają na wstrzyk­nię­ciu aler­genu w war­stwę powierzch­niową skóry. W przy­padku reak­cji pozy­tyw­nej w miej­scu wpro­wa­dze­nia aler­genu poja­wia się obrzęk, zaczer­wie­nie­nie i świąd. Mogą być sto­so­wane w dia­gno­styce nad­wraż­li­wo­ści typu I i IV.

Opublikowane 7 stycznia 2012 w kategorii   Słownik

Podziel się

About Author

Alojzy Bombel