Testy RAST - Radio­Aler­go­Sor­bent­Test, umoż­li­wia wykry­wa­nie prze­ciw­ciał typu IgE spe­cy­ficz­nych dla testo­wa­nych aler­ge­nów obec­nych w suro­wicy krwi pacjenta.

Opublikowane 7 stycznia 2012 w kategorii   Słownik

Podziel się

About Author

Alojzy Bombel