Testy punk­towe (Skin prick test) - testy punk­towe pole­gają na umiesz­cze­niu kro­pli zawie­siny aler­genu na skó­rze i nakłu­ciu skóry w obrę­bie tej kro­pli. Odczyt testu nastę­puje po 20 minu­tach. W przy­padku reak­cji pozy­tyw­nej w miej­scu wpro­wa­dze­nia aler­genu poja­wia się obrzęk, zaczer­wie­nie­nie i świąd.

Opublikowane 7 stycznia 2012 w kategorii   Słownik

Podziel się

About Author

Alojzy Bombel