Testy płat­kowe (Patch test) - testy płat­kowe sto­so­wane są w dia­gno­styce aler­gii typu IV. Pole­gają na umiesz­cze­niu na skó­rze (naj­czę­ściej na ple­cach) pla­sti­ko­wych lub alu­mi­nio­wych dys­ków zawie­ra­ją­cych testo­waną sub­stan­cję (aler­ge­nem). Test odczy­ty­wany jest jako pozy­tywny jeśli w prze­ciągu 48h (cza­sem dłu­żej) w miej­scu kon­taktu z testo­waną sub­stan­cją roz­wija się lokalna reak­cja zapalna.

Opublikowane 7 stycznia 2012 w kategorii   Słownik

Podziel się

About Author

Alojzy Bombel