Testy eks­po­zy­cyjne - testy pole­ga­jące na wpro­wa­dze­niu testo­wanej sub­stan­cji w ozna­czo­nej dawce dono­sowo, doust­nie lub wziew­nie i obser­wacji reak­cji pacjenta na poda­wa­nie coraz wyż­szej dawki aler­genu w odpo­wied­nich odstę­pach czasu; w związku z poten­cjal­nym zagro­że­niem powinny być pro­wa­dzone pod ści­słym nad­zo­rem lekarskim.

Opublikowane 7 stycznia 2012 w kategorii   Słownik

Podziel się

About Author

Alojzy Bombel