Targi Dni Aler­gii - War­szawa Listo­pad 2014

W dniach 22-23 listo­pada 2014 r. na Sta­dio­nie Naro­do­wym w War­sza­wie odbyły się Targi Dni Aler­gii. Fun­da­cja Poko­nać Aler­gię objęła nad nimi patro­nat mery­to­ryczny. Bez­po­śred­nio na miej­scu Fun­da­cja była  repre­zen­to­wana przez Wolon­ta­riu­szy -  Arka­diu­sza, Annę i mnie -  Gerarda.

Po przy­go­to­wa­niu sto­iska Fun­da­cji i zaopa­trze­niu go w ulotki i pozo­stałe mate­riały z infor­ma­cjami o dzia­łal­no­ści Fun­da­cji oraz m.in. na temat jed­nego z klu­czo­wych pro­jek­tów Fun­da­cji („Ala nie ma kota….’’) roz­po­czę­li­śmy wspólne dzia­ła­nia i roz­mowy z uczest­ni­kami targów.

Zain­te­re­so­wa­nie „tar­go­wi­czów’’ prze­ro­sło nasze ocze­ki­wa­nia. Naj­czę­ściej zada­wa­nymi pyta­niami były: skąd, dla­czego i jak to moż­liwe, że aler­gia poja­wiła się w tym wieku, aku­rat u mnie. Sta­ra­li­śmy się, w miarę naszych moż­li­wo­ści, dostar­czyć jak naj­wię­cej infor­ma­cji, tak, aby nikt nie odszedł z naszego sto­iska nie­usa­tys­fak­cjo­no­wany czy z poczu­ciem, że jego pro­blem został potrak­to­wany tylko powierz­chow­nie. Mając świa­do­mość, że aler­gia to temat, z któ­rym zmie­rzyć się może każdy i w każ­dym wieku zachę­ca­li­śmy przed­sta­wi­cieli szkół i przed­szkoli, aby sko­rzy­stali z pro­jektu ”Ala nie ma kota..” i zor­ga­ni­zo­wali spo­tka­nie z przed­sta­wi­cie­lami Fun­da­cji Poko­nać Alergię.

Pod­czas Dni Aler­gii spo­tkało się wiele Fun­da­cji i Sto­wa­rzy­szeń oraz firm i po pro­stu ludzi , któ­rym dzie­dzina aler­gii, jak i eko­funk­cjo­no­wa­nie jest bli­skie i ważne. Dostrze­gli­śmy  też zna­nych i roz­po­zna­wa­nych, jak choćby Reni Jusis, z którą udało nam się krótko ale kon­struk­tyw­nie poroz­ma­wiać. Jedną z zaprzy­jaź­nio­nych Fun­da­cji była Fun­da­cja Ala­ba­ster, repre­zen­to­wana przez Panią Pre­zes Monikę Wyrzy­kow­ską,  z którą rów­nież udało nam się wymie­nić poglądy i podzie­lić spostrzeżeniami.

Na tar­gach nie zabra­kło na pewno ludzi , któ­rzy z aler­gią zma­gają się na co dzień, a jed­no­cze­śnie otwar­tych na podzie­le­nie się swoim doświad­cze­niem i wie­dzą. Do takich osób należy pani Kata­rzyna Jan­kow­ska - autorka książki „Mama Aler­gika Gotuje”, gdzie w cie­kawy i przy­stępny spo­sób poka­zała, na co zwra­cać szcze­gólną uwagę przy dobo­rze pro­duk­tów i jak goto­wać smacz­nie i bez­piecz­nie. Poza tym targi wypeł­nione były  inte­re­su­ją­cymi wykła­dami, poka­zami, spo­tka­niami z leka­rzami. Jed­nym z wyróż­nia­ją­cych się i naprawdę cie­ka­wych było spo­tka­nie z pre­ze­sem Pol­skiego Towa­rzy­stwa Aler­go­lo­gicz­nego prof. Bole­sła­wem Samo­liń­skim, który zwra­cał szcze­gólną uwagę w pierw­szej kolej­no­ści na zapo­bie­ga­nie, ale i lecze­nie aler­gii. Pan Pro­fe­sor odwie­dził także nasz fun­da­cyjny kącik.

Dni Aler­gii poka­zały skalę zapo­trze­bo­wa­nia na tego typu przedsięwzięcia.Chwilami nasze sto­isko przy­po­mi­nało kolejkę rodem z cza­sów PRL-u, ale to tylko nas cie­szyło. Tematy i pyta­nia, jakie padały pod naszym adre­sem dawały jasno do zro­zu­mie­nia, że pro­blem cho­rób aler­gicz­nych jest sze­roki; aspekt psy­cho­lo­giczny - udzie­le­nie uwagi i uka­za­niu wraż­li­wo­ści na dru­giego czło­wieka jest bar­dzo ważny, by prze­ła­mać poczu­cie bez­rad­no­ści i samot­no­ści wobec cho­roby. Mamy nadzieję, że zarówno mate­riały infor­ma­cyjne, które roz­da­wa­li­śmy pod­czas Dni Aler­gii, jak i arty­kuły umiesz­czane na stro­nie Fun­da­cji bedą w tym pomocne.

Opublikowane 8 grudnia 2014 w kategorii   Aktualności

Przeczytaj także

Podziel się

About Author

Szanta