Wpisy z tagiem: 'życie z alergią'

Życze­nia Świąteczne

Życze­nia Świąteczne


Skła­damy WSZYSTKIM naj­ser­decz­niej­sze życze­nia - oby Święta mineły w cie­płej, rodzin­nej atmos­fe­rze, a nie­aler­gi­zu­ją­cych pier­nicz­ków nie zabrakło! Zespół Fun­da­cji Poko­nać Alergię...

Mar­szem z kijami po oddech - druga edycja!

Mar­szem z kijami po oddech - druga edycja!


Po raz kolejny Pani Zofia wspiera naszą fun­da­cję swoją akcją “Mar­szem z kijami po oddech” - DZIĘKUJEMY!!! Oto co mówi sobie i swo­jej akcji: “Jestem mamą dwóch aler­gi­ków. Wspie­ram Fun­da­cję, bo wie­rzę,...

Wspie­raj Fun­da­cję robiąc zakupy przez internet

Wspie­raj Fun­da­cję robiąc zakupy przez internet


WSPIERAJ NAS ZA DARMO PODCZAS ZAKUPÓW W INTERNECIE  Robisz zakupy przez inter­net? To świet­nie! Możesz w pro­sty spo­sób WESPRZEĆ NAS ZA DARMO! Po pro­stu do wyszu­ki­wa­nia skle­pów inter­ne­to­wych i pro­duk­tów użyj strony: https://fanimani.pl/sklepy/?beneficiary_type=organization&beneficiary_id=1263 I to...

Kon­kurs AVIVA - to dla mnie ważne

Kon­kurs AVIVA - to dla mnie ważne


Star­tu­jemy w kon­kur­sie „TO DLA MNIE WAŻNE” – FUNDACJA AVIVA   GŁOSUJCIE TUTAJ: http://todlamniewazne.pl/inicjatywa,368,pomoc-psychologiczna-dla-rodzicow-malych-alergikow.html   Sta­ramy się o pie­nią­dze z Fun­da­cji Aviva, żeby móc opra­co­wać i wydru­ko­wać BEZPŁATNE książeczki/broszurki zawie­ra­jące POMOC PSYCHOLOGICZNĄ DLA...

Współ­praca z por­ta­lem ZnanyLekarz.pl

Współ­praca z por­ta­lem ZnanyLekarz.pl


Odpo­wia­da­jąc na duże zain­te­re­so­wa­nie użyt­kow­ni­ków por­talu ZnanyLekarz.pl kwe­stiami aler­gii pre­ses Fun­da­cji, Dr Danuta Gutowska-Owsiak wystą­piła jako eks­pert poma­ga­jąc przy­go­to­wać mate­riały wja­śnia­jące naj­częst­sze przy­czyny aler­gii w zimie i w cza­sie Świąt Bożego...

Anty­aler­giczna cho­inka, edy­cja czwarta

Anty­aler­giczna cho­inka, edy­cja czwarta


W dniach 15-16 grud­nia 2014 odbyła się, jak co roku, Anty­aler­giczna Cho­inka. To już czwarta edycja. Powsta­wały kartki świą­teczne - a wszystko zaczęło się od wiel­kiego chaosu. Z cha­osu w miarę...

Zespół świą­tecz­nego drzewka (Chri­st­mas tree syndrome)

Zespół świą­tecz­nego drzewka (Chri­st­mas tree syndrome)


W okre­sie Świąt Bożego Naro­dze­nia u nie­któ­rych pacjen­tów aler­gicz­nych docho­dzi do pogor­sze­nia stanu zdro­wia. Choć jest to zaska­ku­jące, nasi­le­nie sta­nów aler­gicz­nych może być zwią­zane z obec­no­ścią cho­inki w domu. Objawy naj­czę­ściej roz­wi­jają...

Twoje życie z aler­gią - ankieta

Twoje życie z aler­gią - ankieta


Uciążliwość alergii jest często niedoceniana przez ludzi, których ona nie dotyczy. Aby przybliżyć problemy alergików osobom postronnym, i aby uświadomić, jak bardzo alergia potrafi utrudnić życie, postanowiliśmy przeprowadzić ankietę...