Wpisy z tagiem: 'zapobieganie alergii'

Targi “Ugryźć Alergię”

Targi “Ugryźć Alergię”


W dniach 14-15 czerwca 2014 roku odbyły się w Kra­ko­wie Targi pod hasłem Ugryźć Aler­gię www.ugryzcalergie.pl orga­ni­zo­wane przez Fun­da­cję Nauka i Kultura.   Było to pierw­sze tego typu wyda­rze­nie w Krakowie. Pro­jekt...

Ala nie ma kota…

Ala nie ma kota…


W ramach sze­rze­nia świa­do­mo­ści cho­rób aler­gicz­nych i edu­ko­wa­nia pacjen­tów i ich rodzin Fun­da­cja Poko­nać Aler­gię roz­po­częła w dru­giej poło­wie 2012 roku akcję infor­ma­cyjną pod hasłem: Ala nie ma kota… (* bo ma...

Wygraj anty­aler­giczny pokrowiec!

Wygraj anty­aler­giczny pokrowiec!


WYGRAJ ANTYALERGICZNY POKROWIEC PRZECIWROZTOCZOWY NA MATERAC! To bar­dzo proste: polub fan­page Fun­da­cji Poko­nać Aler­gię na Face­bo­oku: http://www.facebook.com/pokonacalergie podziel się obrazkiem trzy­maj kciuki 🙂 Do wygra­nia 2 pokrowce prze­ciw­roz­to­czowe na mate­rac marki...

Pay­roll

Pay­roll


Jeśli pra­cu­jesz w przed­sie­bior­stwie, możesz sko­rzy­stać z sys­temu „Pro­gram Składki Pra­cow­ni­czej” (Pay­roll). Jest to bar­dzo łatwy i wygodny spo­sób, by wspie­rać naszą Fundację. Polega on na dobro­wol­nej dekla­ra­cji pra­cow­ni­ków do regu­lar­nego prze­ka­zy­wa­nia...