Wpisy z tagiem: 'testy śródskórne'

Aler­gie u dzieci

Aler­gie u dzieci


Aler­gia doty­czyć może osób w każ­dym wieku - prak­tycz­nie od okresu nowo­rod­ko­wego. Uważa się, że naj­częst­szą pierw­szą mani­fe­sta­cją cho­roby aler­gicz­nej u dzieci jest ato­powe zapa­le­nie skóry i aler­giczne zapa­le­nie jelit (zwią­zane z aler­gią...

Podej­rze­wasz alergię?

Podej­rze­wasz alergię?


Co zro­bić, jeżeli podej­rze­wasz aler­gię u sie­bie lub swo­jego dziecka? W ramach opieki zdro­wot­nej w Pol­sce pomoc w roz­po­zna­niu i lecze­niu aler­gii możesz uzy­skać w nastę­pu­jący sposób: 1. Wybierz się do leka­rza rodzin­nego lub...

Testy śród­skórne (Intra­der­mal test) - definicja

Testy śród­skórne (Intra­der­mal test) - definicja


Testy śród­skórne (Intra­der­mal test) - pole­gają na wstrzyk­nię­ciu aler­genu w war­stwę powierzch­niową skóry. W przy­padku reak­cji pozy­tyw­nej w miej­scu wpro­wa­dze­nia aler­genu poja­wia się obrzęk, zaczer­wie­nie­nie i świąd. Mogą być sto­so­wane w dia­gno­styce nad­wraż­li­wo­ści typu...

Testy in vivo w dia­gno­styce alergii

Testy in vivo w dia­gno­styce alergii


Testy in vivo, czyli testy na żywym orga­ni­zmie, umoż­li­wiają potwier­dze­nie reak­cji aler­gicz­nej na kon­kretną sub­stan­cję u pacjenta, w ści­śle kon­tro­lo­wa­nych warun­kach, nie­za­leż­nie od mecha­ni­zmu tej reakcji. Pole­gają na wpro­wa­dze­niu podej­rza­nej sub­stan­cji...