Wpisy z tagiem: 'testy punktowe'

Aler­gie u dzieci

Aler­gie u dzieci


Aler­gia doty­czyć może osób w każ­dym wieku - prak­tycz­nie od okresu nowo­rod­ko­wego. Uważa się, że naj­częst­szą pierw­szą mani­fe­sta­cją cho­roby aler­gicz­nej u dzieci jest ato­powe zapa­le­nie skóry i aler­giczne zapa­le­nie jelit (zwią­zane z aler­gią...

Testy punk­towe (Skin prick test) - definicja

Testy punk­towe (Skin prick test) - definicja


Testy punk­towe (Skin prick test) - testy punk­towe pole­gają na umiesz­cze­niu kro­pli zawie­siny aler­genu na skó­rze i nakłu­ciu skóry w obrę­bie tej kro­pli. Odczyt testu nastę­puje po 20 minu­tach. W przy­padku reak­cji...

Testy in vivo w dia­gno­styce alergii

Testy in vivo w dia­gno­styce alergii


Testy in vivo, czyli testy na żywym orga­ni­zmie, umoż­li­wiają potwier­dze­nie reak­cji aler­gicz­nej na kon­kretną sub­stan­cję u pacjenta, w ści­śle kon­tro­lo­wa­nych warun­kach, nie­za­leż­nie od mecha­ni­zmu tej reakcji. Pole­gają na wpro­wa­dze­niu podej­rza­nej sub­stan­cji...