Wpisy z tagiem: 'testy in vivo'

Testy „in vivo” - definicja

Testy „in vivo” - definicja


Testy „in vivo” - testy na żywym organizmie....

Testy in vivo w dia­gno­styce alergii

Testy in vivo w dia­gno­styce alergii


Testy in vivo, czyli testy na żywym orga­ni­zmie, umoż­li­wiają potwier­dze­nie reak­cji aler­gicz­nej na kon­kretną sub­stan­cję u pacjenta, w ści­śle kon­tro­lo­wa­nych warun­kach, nie­za­leż­nie od mecha­ni­zmu tej reakcji. Pole­gają na wpro­wa­dze­niu podej­rza­nej sub­stan­cji...