Wpisy z tagiem: 'testy in vitro'

Współ­praca z Euroimmun

Współ­praca z Euroimmun


Miło nam poin­for­mo­wać, że nawią­za­li­śmy współ­pracę z firmą Euro­im­mun, która ofe­ruje testy aler­giczne, bazu­jące na obec­no­ści spe­cy­ficz­nych prze­ciw­ciał IgE. Ofe­ro­wane przez Euro­im­mun pro­file aler­go­lo­giczne, zawie­rają spek­trum naj­częst­szych aler­ge­nów wziew­nych,  pokar­mo­wych...

Podej­rze­wasz alergię?

Podej­rze­wasz alergię?


Co zro­bić, jeżeli podej­rze­wasz aler­gię u sie­bie lub swo­jego dziecka? W ramach opieki zdro­wot­nej w Pol­sce pomoc w roz­po­zna­niu i lecze­niu aler­gii możesz uzy­skać w nastę­pu­jący sposób: 1. Wybierz się do leka­rza rodzin­nego lub...

Uczu­le­nie na leki

Uczu­le­nie na leki


Sto­so­wane w lecze­niu i dia­gno­styce róż­nych cho­rób leki mogą powo­do­wać powi­kła­nia u wraż­li­wych osób. W więk­szo­ści przy­pad­ków wyni­kają one z dzia­łań nie­po­żą­da­nych sto­so­wa­nych pre­pa­ra­tów, a nie są wyni­kiem reak­cji aler­gicz­nej. Nie­mniej, reak­cje uczu­le­niowe na leki...

Testy „in vitro” - definicja

Testy „in vitro” - definicja


Testy „in vitro” - dosłow­nie: w szkle, to testy wyko­ny­wane w labo­ra­to­rium na prób­kach pobra­nych od pacjenta....

Testy in vitro w dia­gno­styce alergii

Testy in vitro w dia­gno­styce alergii


Testy in vitro, dosłow­nie: w szkle, to testy wyko­ny­wane w labo­ra­to­rium na prób­kach pobra­nych od pacjenta. Uczu­le­nie na daną sub­stan­cję (aler­gen) powo­duje wytwo­rze­nie się w orga­ni­zmie pacjenta tzw. immu­no­lo­gicz­nych „komó­rek pamięci”, które...