Wpisy z tagiem: 'testy ekspozycyjne'

Podej­rze­wasz alergię?

Podej­rze­wasz alergię?


Co zro­bić, jeżeli podej­rze­wasz aler­gię u sie­bie lub swo­jego dziecka? W ramach opieki zdro­wot­nej w Pol­sce pomoc w roz­po­zna­niu i lecze­niu aler­gii możesz uzy­skać w nastę­pu­jący sposób: 1. Wybierz się do leka­rza rodzin­nego lub...

Testy eks­po­zy­cyjne - definicja

Testy eks­po­zy­cyjne - definicja


Testy eks­po­zy­cyjne - testy pole­ga­jące na wpro­wa­dze­niu testo­wanej sub­stan­cji w ozna­czo­nej dawce dono­sowo, doust­nie lub wziew­nie i obser­wacji reak­cji pacjenta na poda­wa­nie coraz wyż­szej dawki aler­genu w odpo­wied­nich odstę­pach czasu; w związku z poten­cjal­nym...

Testy in vivo w dia­gno­styce alergii

Testy in vivo w dia­gno­styce alergii


Testy in vivo, czyli testy na żywym orga­ni­zmie, umoż­li­wiają potwier­dze­nie reak­cji aler­gicz­nej na kon­kretną sub­stan­cję u pacjenta, w ści­śle kon­tro­lo­wa­nych warun­kach, nie­za­leż­nie od mecha­ni­zmu tej reakcji. Pole­gają na wpro­wa­dze­niu podej­rza­nej sub­stan­cji...