Wpisy z tagiem: 'test RAST'

Podej­rze­wasz alergię?

Podej­rze­wasz alergię?


Co zro­bić, jeżeli podej­rze­wasz aler­gię u sie­bie lub swo­jego dziecka? W ramach opieki zdro­wot­nej w Pol­sce pomoc w roz­po­zna­niu i lecze­niu aler­gii możesz uzy­skać w nastę­pu­jący sposób: 1. Wybierz się do leka­rza rodzin­nego lub...

Testy RAST - definicja

Testy RAST - definicja


Testy RAST - Radio­Aler­go­Sor­bent­Test, umoż­li­wia wykry­wa­nie prze­ciw­ciał typu IgE spe­cy­ficz­nych dla testo­wa­nych aler­ge­nów obec­nych w suro­wicy krwi pacjenta....

Testy in vitro w dia­gno­styce alergii

Testy in vitro w dia­gno­styce alergii


Testy in vitro, dosłow­nie: w szkle, to testy wyko­ny­wane w labo­ra­to­rium na prób­kach pobra­nych od pacjenta. Uczu­le­nie na daną sub­stan­cję (aler­gen) powo­duje wytwo­rze­nie się w orga­ni­zmie pacjenta tzw. immu­no­lo­gicz­nych „komó­rek pamięci”, które...