Wpisy z tagiem: 'targi'

KONKURS Fun­da­cji Ala­ba­ster i Fun­da­cji Poko­nać Alergię

KONKURS Fun­da­cji Ala­ba­ster i Fun­da­cji Poko­nać Alergię


KONKURS Fun­da­cji Ala­ba­ster i Fun­da­cji Poko­nać Aler­gię w trak­cie Dni Aler­gii 2015 w Warszawie Z rado­ścią infor­mu­jemy, że nasze Fun­da­cje zor­ga­ni­zo­wały dla odwie­dza­ją­cych targi „Dni Aler­gii” i Strefę Relaksu KONKURS z cen­nymi nagro­dami, które...

Targi Dni Aler­gii - War­szawa Listo­pad 2014

Targi Dni Aler­gii - War­szawa Listo­pad 2014


W dniach 22-23 listo­pada 2014 r. na Sta­dio­nie Naro­do­wym w War­sza­wie odbyły się Targi Dni Aler­gii. Fun­da­cja Poko­nać Aler­gię objęła nad nimi patro­nat mery­to­ryczny. Bez­po­śred­nio na miej­scu Fun­da­cja była  repre­zen­to­wana...

Dni Aler­gii 2014

Dni Aler­gii 2014


Z rado­ścią infor­mu­jemy, że nasza Fun­da­cja patro­nuje naj­więk­szemu dotąd wyda­rze­niu skie­ro­wa­nemu do aler­gi­ków w Pol­sce, jakim bedą DNI ALERGII. Targi,  które odbędą się w dniach 22-23 listo­pada 2014 r. War­sza­wie, na...

Targi “Ugryźć Alergię”

Targi “Ugryźć Alergię”


W dniach 14-15 czerwca 2014 roku odbyły się w Kra­ko­wie Targi pod hasłem Ugryźć Aler­gię www.ugryzcalergie.pl orga­ni­zo­wane przez Fun­da­cję Nauka i Kultura.   Było to pierw­sze tego typu wyda­rze­nie w Krakowie. Pro­jekt...