Wpisy z tagiem: 'szok anafilaktyczny'

Prawo Amar­rii

Prawo Amar­rii


List otwarty Fun­da­cji Poko­nać Aler­gię do Mini­stra Zdrowia Fun­da­cja Poko­nać Aler­gię zwró­ciła się do Mini­stra Zdro­wia z ape­lem o pod­ję­cie dzia­łań na rzecz wpro­wa­dze­nia obo­wiazku posia­da­nia auto­strzy­kawki z lekiem ratu­ją­cym życie, epi­ne­fryną,...

Karta Aler­gika ICE

Karta Aler­gika ICE


Aler­gia może utrud­nić życie także na urlo­pie. Do wyjazdu, zwłasz­cza za gra­nicę, warto się przy­go­to­wać: zabrać leki sto­so­wane doraź­nie, dowie­dzieć się o numery kon­tak­towe leka­rzy pierw­szego kon­taktu i pogo­to­wia ratun­ko­wego, nauczyć się lokal­nych nazw...

Szok ana­fi­lak­tyczny - definicja

Szok ana­fi­lak­tyczny - definicja


Szok ana­fi­lak­tyczny (wstrząs ana­fi­lak­tyczny) - wstrząs wywo­łany gwał­towną, sys­te­mową reak­cją aler­giczną zależną od prze­ciw­ciał typu IgE i zwią­zana z dzia­ła­niem hista­miny. Obja­wia się zagra­ża­ją­cym życiu zabu­rze­niem krą­że­nia, nagłym, sil­nym spad­kiem ciśnie­nia...