Wpisy z tagiem: 'Święta'

Współ­praca z por­ta­lem ZnanyLekarz.pl

Współ­praca z por­ta­lem ZnanyLekarz.pl


Odpo­wia­da­jąc na duże zain­te­re­so­wa­nie użyt­kow­ni­ków por­talu ZnanyLekarz.pl kwe­stiami aler­gii pre­ses Fun­da­cji, Dr Danuta Gutowska-Owsiak wystą­piła jako eks­pert poma­ga­jąc przy­go­to­wać mate­riały wja­śnia­jące naj­częst­sze przy­czyny aler­gii w zimie i w cza­sie Świąt Bożego...

Zespół świą­tecz­nego drzewka (Chri­st­mas tree syndrome)

Zespół świą­tecz­nego drzewka (Chri­st­mas tree syndrome)


W okre­sie Świąt Bożego Naro­dze­nia u nie­któ­rych pacjen­tów aler­gicz­nych docho­dzi do pogor­sze­nia stanu zdro­wia. Choć jest to zaska­ku­jące, nasi­le­nie sta­nów aler­gicz­nych może być zwią­zane z obec­no­ścią cho­inki w domu. Objawy naj­czę­ściej roz­wi­jają...