Wpisy z tagiem: 'Światowy Tydzień Alergii'

Świa­towy tydzień aler­gii kwie­cień 2015

Świa­towy tydzień aler­gii kwie­cień 2015


W dniach 13-19 kwiet­nia prze­biega doroczny Świa­towy Tydzień Aler­gii pro­wa­dzony przez Świa­tową Orga­ni­za­cję na rzecz Aler­gii (World Allergy Orga­ni­sa­tion, WAO). Ini­cja­tywa ta ma na celu pod­nie­sie­nie spo­łecz­nej świa­do­mo­ści na...

Świa­towy Tydzień Alergii

Świa­towy Tydzień Alergii


Wkrótce (7 kwiet­nia) roz­po­czyna się Świa­towy Tydzień Aler­gii orga­ni­zo­wany przez World Allergy Orga­ni­sa­tion (http://www.worldallergy.org/worldallergyweek/) W tym roku będzie on poświę­cony pro­ble­mowi ana­fi­lak­sji która jest jedną z naj­po­waż­niej­szych form reak­cji aler­gicz­nej,...