Wpisy z tagiem: 'reakcja anafilaktyczna'

Prawo Amar­rii

Prawo Amar­rii


List otwarty Fun­da­cji Poko­nać Aler­gię do Mini­stra Zdrowia Fun­da­cja Poko­nać Aler­gię zwró­ciła się do Mini­stra Zdro­wia z ape­lem o pod­ję­cie dzia­łań na rzecz wpro­wa­dze­nia obo­wiazku posia­da­nia auto­strzy­kawki z lekiem ratu­ją­cym życie, epi­ne­fryną,...

Bada­nia nad aler­gią popra­wiają życie alergików!

Bada­nia nad aler­gią popra­wiają życie alergików!


W jaki spo­sób hodo­wa­nie komó­rek w labo­ra­to­rium może wpły­nąć na poprawę stanu zdro­wia u alergika? Dobrym przy­kła­dem są tu bada­nia nad immu­no­te­ra­pią swo­istą (odczu­la­niem). Tera­pię tę pierw­szy raz zasto­so­wano ponad 100...

Uni­ka­nie aler­ge­nów zawar­tych w jadach owadów

Uni­ka­nie aler­ge­nów zawar­tych w jadach owadów


Uką­sze­nie przez owady błon­ko­skrzy­dłe może pro­wa­dzić do bar­dzo poważ­nych kon­se­kwen­cji u osób uczu­lo­nych na ich jad, łącz­nie z zagra­ża­jącą życiu reak­cją ana­fi­lak­tyczną. Dla­tego tak ważne jest uni­ka­nie eks­po­zy­cji na te aler­geny,...

Świa­towy Tydzień Alergii

Świa­towy Tydzień Alergii


Wkrótce (7 kwiet­nia) roz­po­czyna się Świa­towy Tydzień Aler­gii orga­ni­zo­wany przez World Allergy Orga­ni­sa­tion (http://www.worldallergy.org/worldallergyweek/) W tym roku będzie on poświę­cony pro­ble­mowi ana­fi­lak­sji która jest jedną z naj­po­waż­niej­szych form reak­cji aler­gicz­nej,...

Reak­cja ana­fi­lak­tyczna (anafilaksja)

Reak­cja ana­fi­lak­tyczna (anafilaksja)


Reak­cja ana­fi­lak­tyczna jest rzad­kim zespo­łem obja­wów wystę­pu­ją­cym przy ponow­nym kon­tak­cie z aler­ge­nem. Jest naj­po­waż­niej­szym wyra­zem reak­cji aler­gicz­nej. Zali­cza się do reak­cji aler­gicz­nej typu I, jako że jest zazwy­czaj zwią­zana z prze­ciw­cia­łami IgE....