Wpisy z tagiem: 'odczulanie'

Bada­nia nad aler­gią popra­wiają życie alergików!

Bada­nia nad aler­gią popra­wiają życie alergików!


W jaki spo­sób hodo­wa­nie komó­rek w labo­ra­to­rium może wpły­nąć na poprawę stanu zdro­wia u alergika? Dobrym przy­kła­dem są tu bada­nia nad immu­no­te­ra­pią swo­istą (odczu­la­niem). Tera­pię tę pierw­szy raz zasto­so­wano ponad 100...

Uni­ka­nie aler­ge­nów zawar­tych w jadach owadów

Uni­ka­nie aler­ge­nów zawar­tych w jadach owadów


Uką­sze­nie przez owady błon­ko­skrzy­dłe może pro­wa­dzić do bar­dzo poważ­nych kon­se­kwen­cji u osób uczu­lo­nych na ich jad, łącz­nie z zagra­ża­jącą życiu reak­cją ana­fi­lak­tyczną. Dla­tego tak ważne jest uni­ka­nie eks­po­zy­cji na te aler­geny,...