Wpisy z tagiem: 'nietolerancja pokarmowa'

ZESPÓŁ CHIŃSKIEJ RESTAURACJI

ZESPÓŁ CHIŃSKIEJ RESTAURACJI


(‘Chi­nese restau­rant syn­drome’ albo ‘Mono­so­dium glu­ta­mate symp­tom complex’) Glu­ta­mi­nian sodu (mono­so­dium glu­ta­mate; MSG) to sub­stan­cja uży­wana jako wzmac­niacz smaku w prze­my­śle spo­żyw­czym; zwią­zek ten wpi­sany jest przez ame­ry­kań­ską Agen­cję Żyw­no­ści...

Nie­to­le­ran­cja siarczanów

Nie­to­le­ran­cja siarczanów


Siar­czany są sto­so­wane jako prze­ciw­u­tle­nia­cze i środki kon­ser­wu­jące w prze­my­śle spo­żyw­czym i far­ma­ceu­tycz­nym oraz w bro­war­nic­twie. Ponadto mogą być rów­nież zawarte w sokach owo­co­wych, mro­żo­nych warzy­wach i sała­cie. Nad­wraż­li­wość obser­wo­wana jest naj­czę­ściej u pacjen­tów cier­pią­cych na...

Nie­to­le­ran­cja sali­cy­la­nów (np. aspiryny)

Nie­to­le­ran­cja sali­cy­la­nów (np. aspiryny)


Nie­to­le­ran­cja sali­cy­la­nów jest sto­sun­kowo czę­sta (wystę­puje u nawet ok. 2% popu­la­cji) i wynika z zabu­rzeń meta­bo­li­zmu kwasu ara­chi­do­no­wego, wywo­ły­wa­nych przez sali­cy­lany. Pod wpły­wem ich dzia­ła­nia kwas ara­chi­do­nowy zamiast w pro­sta­glan­dyny i trom­bok­sany, jest prze­kształ­cany...

Nie­to­le­ran­cja kofeiny

Nie­to­le­ran­cja kofeiny


U wraż­li­wych osób spo­ży­cie napo­jów zawie­ra­ją­cych kofe­inę może pro­wa­dzić do nie­przy­jem­nych obja­wów, takich jak atak paniki, ogólne złe samo­po­czu­cie, pobu­dze­nie i poczu­cie lęku oraz obja­wów sercowo-naczyniowych zwią­za­nych z nasi­le­niem siły skur­czów...

Nie­to­le­ran­cja tyraminy

Nie­to­le­ran­cja tyraminy


Tyra­mina to jedna z tzw. amin bio­gen­nych (inne to np. adre­na­lina, dopa­mina, hista­mina czy sero­to­nina). Znaj­duje się ona w dużej ilo­ści w ple­śnio­wych serach, nie­któ­rych wędli­nach, pro­duk­tach kiszo­nych,   czer­wo­nym winie i piwie. Tyra­mina...

Nie­to­le­ran­cja glutenu/pszenicy

Nie­to­le­ran­cja glutenu/pszenicy


Nie­to­le­ran­cja glu­tenu (celia­kia) zali­czana jest do cho­rób auto­im­mu­no­lo­gicz­nych, gdyż docho­dzi w niej do pro­cesu nisz­cze­nia kosm­ków jeli­to­wych, pokry­tych dostar­czo­nymi w pokar­mie zbo­żo­wym biał­kami glu­tenu. To skut­kuje zabu­rze­niami wchła­nia­nia innych skład­ni­ków odżyw­czych...

Nie­to­le­ran­cja laktozy

Nie­to­le­ran­cja laktozy


Nie­to­le­ran­cja lak­tozy (znana jako nie­to­le­ran­cja nabiału) wywo­łana jest nie­do­bo­rem enzymu tra­wią­cego lak­tozę, tzw. lak­tazy. Objawy doty­czące prze­wodu pokar­mo­wego (takie jak ból brzu­cha, wzdę­cie, bie­gunka) poja­wiają się po spo­ży­ciu mleka...

Objawy i dia­gno­styka nietolerancji

Objawy i dia­gno­styka nietolerancji


Objawy nie­to­le­ran­cji naj­czę­ściej nie są nagłe, a raczej roz­wi­jają się w ciągu kilku godzin lub dni, mogą też trwać przez dłuż­szy okres czasu. Nie­które objawy mogą być jedak podobne do tych...

Przy­czyny nietolerancji

Przy­czyny nietolerancji


Naj­częst­szą przy­czyną nie­to­le­ran­cji pokar­mo­wych są braki enzy­ma­tyczne w jeli­tach, unie­moż­li­wia­jące wła­ściwe tra­wie­nie danego skład­nika pokar­mo­wego, lub nad­mier­nie nasi­lone reak­cje orga­ni­zmu na skład­niki poży­wie­nia, podobne do sub­stan­cji wywo­łu­ją­cych stan zapalny (tzw....

Aler­gia czy nietolerancja?

Aler­gia czy nietolerancja?


Nie wszyst­kie nie­po­żą­dane reak­cje naszego orga­ni­zmu na sub­stan­cje obecne w poży­wie­niu zwią­zane są z aler­gią. Cza­sami fakt, że doświad­czamy przy­krych obja­wów po spo­ży­ciu danego pro­duktu może wyni­kać z nie­to­le­ran­cji pokar­mo­wej. W jaki spo­sób...