Wpisy z tagiem: 'mikroevent'

Anty­aler­giczna Choinka

Anty­aler­giczna Choinka


Po raz drugi w histo­rii dzia­łal­no­ści Fun­da­cji rusza akcja Anty­aler­giczna Cho­inka. Tym razem grupa wolon­ta­riu­szy z Kra­kowa, która w zeszłym roku robiła ozdoby cho­inowe, wyko­nuje kartki świą­teczne. Przy oka­zji twór­czego spo­tka­nia przy...

Dzień Wolon­ta­riu­sza

Dzień Wolon­ta­riu­sza


Jutro (5.12) dzień wolon­ta­riu­sza – z tej oka­zji wszyst­kim naszym wspa­nia­łym wolon­ta­riu­szom, bez któ­rych pomocy Fun­da­cja nie byłaby w sta­nie dzia­łać ser­decz­nie dziękujemy! Jeżeli chciał­byś do nas dołą­czyć – jest wiele...