Wpisy z tagiem: 'kongres'

Aler­gia - Świa­towy pro­blem i wyzwanie

Aler­gia - Świa­towy pro­blem i wyzwanie


W dniach 22-26 czerwca w Medio­la­nie odbę­dzie się kon­gres Euro­pej­skiej Aka­de­mii Aler­gii i Immu­no­lo­gii Kli­nicz­nej (Euro­pean Aca­demy of Allergy and Cli­ni­cal Immu­no­logy EAACI) oraz Świa­to­wej Orga­ni­za­cji na rzecz Aler­gii (World Allergy...

Kon­gres EAACI Stambuł

Kon­gres EAACI Stambuł


Nad­cho­dzi coroczny kon­gres Euro­pej­skiej Aka­de­mii Aler­gii i Immu­no­lo­gii Kli­nicz­nej (EAACI). W tym roku odbę­dzie się on w sto­licy Tur­cji, Stam­bule. Aktu­al­nie jest to naj­więk­sza kon­fe­ren­cja na świe­cie, pod­czas któ­rej spo­ty­kają się naukowcy...