Wpisy z tagiem: 'komórki dendrytyczne'

SKÓRA JAKO BARIERA

SKÓRA JAKO BARIERA


Skóra to naj­więk­szy organ naszego ciała. Pełni sze­reg funk­cji nie­zbęd­nych do pra­wi­dło­wego funk­cjo­no­wa­nia orga­ni­zmu, takich jak ter­mo­re­gu­la­cja, kon­trola paro­wa­nia, udział w pro­ce­sie przy­swa­ja­nia wap­nia. Nie­mniej naj­waż­niej­szą funk­cją skóry jest to,...

Komórki den­dry­tyczne - definicja

Komórki den­dry­tyczne - definicja


Komórki den­dry­tyczne - komórki układu odpor­no­ścio­wego wyspe­cja­li­zo­wane w koor­dy­no­wa­niu odpo­wie­dzi immu­no­lo­gicz­nej. Zamiesz­kują wszyst­kie tkanki orga­ni­zmu, two­rząc sieć komórek-zwiadowców nie­ustan­nie patro­lu­jącą oto­cze­nie. Roz­po­zna­nie sub­stan­cji poten­cjal­nie nie­bez­piecz­nej pro­wa­dzi do zmian w ich struk­tu­rze...

Rola układu odpornościowego

Rola układu odpornościowego


Pod­sta­wową rolą układu immu­no­lo­gicz­nego jest utrzy­ma­nie orga­ni­zmu w zdro­wiu przez zapo­bie­gnię­cie inwa­zji drob­no­ustro­jów. W tym celu wyspe­cja­li­zo­wane komórki układu odpor­no­ścio­wego współ­pra­cują z komór­kami tka­nek orga­ni­zmu, wymie­nia­jąc infor­ma­cje i decy­du­jąc o stop­niu zagro­że­nia lub jego braku....