Wpisy z tagiem: 'Immunologiczny układ'

Aler­gie u dzieci

Aler­gie u dzieci


Aler­gia doty­czyć może osób w każ­dym wieku - prak­tycz­nie od okresu nowo­rod­ko­wego. Uważa się, że naj­częst­szą pierw­szą mani­fe­sta­cją cho­roby aler­gicz­nej u dzieci jest ato­powe zapa­le­nie skóry i aler­giczne zapa­le­nie jelit (zwią­zane z aler­gią...

SKÓRA JAKO BARIERA

SKÓRA JAKO BARIERA


Skóra to naj­więk­szy organ naszego ciała. Pełni sze­reg funk­cji nie­zbęd­nych do pra­wi­dło­wego funk­cjo­no­wa­nia orga­ni­zmu, takich jak ter­mo­re­gu­la­cja, kon­trola paro­wa­nia, udział w pro­ce­sie przy­swa­ja­nia wap­nia. Nie­mniej naj­waż­niej­szą funk­cją skóry jest to,...

Układ immu­no­lo­giczny - definicja

Układ immu­no­lo­giczny - definicja


Układ immu­no­lo­giczny - (układ odpor­no­ściowy), układ obej­mu­jący struk­tury orga­ni­zmu (np. gra­sica, węzły chłonne, mig­dałki) i komórki (leu­ko­cyty) zaan­ga­żo­wane w reak­cje odpornościowe....

Rola układu odpornościowego

Rola układu odpornościowego


Pod­sta­wową rolą układu immu­no­lo­gicz­nego jest utrzy­ma­nie orga­ni­zmu w zdro­wiu przez zapo­bie­gnię­cie inwa­zji drob­no­ustro­jów. W tym celu wyspe­cja­li­zo­wane komórki układu odpor­no­ścio­wego współ­pra­cują z komór­kami tka­nek orga­ni­zmu, wymie­nia­jąc infor­ma­cje i decy­du­jąc o stop­niu zagro­że­nia lub jego braku....