Wpisy z tagiem: 'histamina'

Przy­czyny nietolerancji

Przy­czyny nietolerancji


Naj­częst­szą przy­czyną nie­to­le­ran­cji pokar­mo­wych są braki enzy­ma­tyczne w jeli­tach, unie­moż­li­wia­jące wła­ściwe tra­wie­nie danego skład­nika pokar­mo­wego, lub nad­mier­nie nasi­lone reak­cje orga­ni­zmu na skład­niki poży­wie­nia, podobne do sub­stan­cji wywo­łu­ją­cych stan zapalny (tzw....

Aler­gia czy nietolerancja?

Aler­gia czy nietolerancja?


Nie wszyst­kie nie­po­żą­dane reak­cje naszego orga­ni­zmu na sub­stan­cje obecne w poży­wie­niu zwią­zane są z aler­gią. Cza­sami fakt, że doświad­czamy przy­krych obja­wów po spo­ży­ciu danego pro­duktu może wyni­kać z nie­to­le­ran­cji pokar­mo­wej. W jaki spo­sób...

Reak­cja ana­fi­lak­tyczna (anafilaksja)

Reak­cja ana­fi­lak­tyczna (anafilaksja)


Reak­cja ana­fi­lak­tyczna jest rzad­kim zespo­łem obja­wów wystę­pu­ją­cym przy ponow­nym kon­tak­cie z aler­ge­nem. Jest naj­po­waż­niej­szym wyra­zem reak­cji aler­gicz­nej. Zali­cza się do reak­cji aler­gicz­nej typu I, jako że jest zazwy­czaj zwią­zana z prze­ciw­cia­łami IgE....

Hista­mina - definicja

Hista­mina - definicja


Hista­mina - jeden z naj­sil­niej­szych tzw. media­to­rów stanu zapal­nego; orga­niczna sub­stan­cja che­miczna, pro­du­ko­wana m.in. przez komórki tuczne, powo­du­jąca nasi­le­nie pro­ce­sów zapal­nych; hista­mina odpo­wiada za wiele obja­wów zwią­za­nych ze sta­nem zapal­nym,...