Wpisy z tagiem: 'hapten'

Uczu­le­nie na leki

Uczu­le­nie na leki


Sto­so­wane w lecze­niu i dia­gno­styce róż­nych cho­rób leki mogą powo­do­wać powi­kła­nia u wraż­li­wych osób. W więk­szo­ści przy­pad­ków wyni­kają one z dzia­łań nie­po­żą­da­nych sto­so­wa­nych pre­pa­ra­tów, a nie są wyni­kiem reak­cji aler­gicz­nej. Nie­mniej, reak­cje uczu­le­niowe na leki...

Hap­ten - definicja

Hap­ten - definicja


Hap­ten - zazwy­czaj mała czą­steczka, która wywo­łuje reak­cję odpor­no­ściową jedy­nie w połą­cze­niu z biał­kami orga­ni­zmu (np. biał­kami suro­wicy krwi). Przy­kła­dem jest nikiel (znaj­du­jący się w biżu­te­rii czy meta­lo­wych guzi­kach) oraz leki (np....