Wpisy z tagiem: 'gluten'

Nie­to­le­ran­cja glutenu/pszenicy

Nie­to­le­ran­cja glutenu/pszenicy


Nie­to­le­ran­cja glu­tenu (celia­kia) zali­czana jest do cho­rób auto­im­mu­no­lo­gicz­nych, gdyż docho­dzi w niej do pro­cesu nisz­cze­nia kosm­ków jeli­to­wych, pokry­tych dostar­czo­nymi w pokar­mie zbo­żo­wym biał­kami glu­tenu. To skut­kuje zabu­rze­niami wchła­nia­nia innych skład­ni­ków odżyw­czych...

Aler­gia czy nietolerancja?

Aler­gia czy nietolerancja?


Nie wszyst­kie nie­po­żą­dane reak­cje naszego orga­ni­zmu na sub­stan­cje obecne w poży­wie­niu zwią­zane są z aler­gią. Cza­sami fakt, że doświad­czamy przy­krych obja­wów po spo­ży­ciu danego pro­duktu może wyni­kać z nie­to­le­ran­cji pokar­mo­wej. W jaki spo­sób...