Wpisy z tagiem: 'eozynofilowe zapalenie przewodu pokarmowego'

Aler­gie u dzieci

Aler­gie u dzieci


Aler­gia doty­czyć może osób w każ­dym wieku - prak­tycz­nie od okresu nowo­rod­ko­wego. Uważa się, że naj­częst­szą pierw­szą mani­fe­sta­cją cho­roby aler­gicz­nej u dzieci jest ato­powe zapa­le­nie skóry i aler­giczne zapa­le­nie jelit (zwią­zane z aler­gią...

Eozy­no­fi­lowe zapa­le­nie prze­wodu pokar­mo­wego - definicja

Eozy­no­fi­lowe zapa­le­nie prze­wodu pokar­mo­wego - definicja


Eozy­no­fi­lowe zapa­le­nie prze­wodu pokar­mo­wego - aler­giczne zapa­le­nie prze­wodu pokar­mo­wego cha­rak­te­ry­zu­jące się napły­wem eozynofili....