Wpisy z tagiem: 'ECAP'

Sta­ty­styka aler­gii w Pol­sce i na świecie

Sta­ty­styka aler­gii w Pol­sce i na świecie


Naj­peł­niej­sze dane epi­de­mio­lo­giczne dla Pol­ski pocho­dzą z dwóch źródeł: Z pro­gramu ECAP (Epi­de­mio­lo­gia Cho­rób Aler­gicz­nych w Pol­sce) z 2008 roku, obej­mu­ją­cego bli­sko 23.000 Pola­ków, z czego pra­wie jedna czwarta prze­szła szcze­gó­łowe bada­nia lekarskie....

ECAP - definicja

ECAP - definicja


ECAP - pro­gram Epi­de­mio­lo­gia Cho­rób Aler­gicz­nych w Polsce....