Wpisy z tagiem: 'EAACI'

EAACI-WAO 2013

EAACI-WAO 2013


W dniach 22-26 czerwca w Medio­la­nie odbyła się naj­więk­sza na świe­cie kon­fe­ren­cja aler­go­lo­giczna - kon­gres Euro­pej­skiej Aka­de­mii Aler­go­lo­gii i Immu­no­lo­gii Kli­nicz­nej (EAACI) oraz Świa­to­wej Orga­ni­za­cji Aler­gii (WAO). W tym roku zwró­cono uwagę...

Szkoła Aler­gii - Kraków

Szkoła Aler­gii - Kraków


W sierp­niu w Kra­ko­wie pod patro­na­tem Aka­de­mii Aler­gii i Immu­no­lo­gii Kli­nicz­nej (EAACI) odbę­dzie się Szkoła Aler­gii, zjazd adre­so­wany przede wszyst­kich do młod­szych sta­żem leka­rzy zain­te­re­so­wa­nych tema­tem aler­gii. Temat prze­wodni to aler­gie...

Kon­gres EAACI Stambuł

Kon­gres EAACI Stambuł


Nad­cho­dzi coroczny kon­gres Euro­pej­skiej Aka­de­mii Aler­gii i Immu­no­lo­gii Kli­nicz­nej (EAACI). W tym roku odbę­dzie się on w sto­licy Tur­cji, Stam­bule. Aktu­al­nie jest to naj­więk­sza kon­fe­ren­cja na świe­cie, pod­czas któ­rej spo­ty­kają się naukowcy...