Wpisy z tagiem: 'dieta eliminacyjna'

Współ­praca z Euroimmun

Współ­praca z Euroimmun


Miło nam poin­for­mo­wać, że nawią­za­li­śmy współ­pracę z firmą Euro­im­mun, która ofe­ruje testy aler­giczne, bazu­jące na obec­no­ści spe­cy­ficz­nych prze­ciw­ciał IgE. Ofe­ro­wane przez Euro­im­mun pro­file aler­go­lo­giczne, zawie­rają spek­trum naj­częst­szych aler­ge­nów wziew­nych,  pokar­mo­wych...

Aler­gik w pracy

Aler­gik w pracy


Z powodu aler­gii wielu z nas musi nie tylko rezy­gno­wać z licz­nych przy­jem­no­ści, jak na przy­kład posia­da­nie zwie­rzę­cia, upra­wia­nie spor­tów, urlop w okre­sie let­nim (wszech­obecne pyłki sku­tecz­nie psują latem przy­jem­ność) czy sto­so­wać...

Dieta eli­mi­na­cyjna - definicja

Dieta eli­mi­na­cyjna - definicja


Dieta eli­mi­na­cyjna - dieta pole­ga­jąca na usu­nię­ciu z listy przyj­mo­wa­nych posił­ków wszel­kich pokar­mów zawie­ra­ją­cych uczu­la­jące aler­geny oraz aler­geny krzyżowe....