Wpisy z tagiem: 'cytokiny'

Dla­czego powstaje uczulenie?

Dla­czego powstaje uczulenie?


Uczu­le­nie jest spo­wo­do­wane błę­dem w roz­po­zna­niu przez komórki odpor­no­ściowe sub­stan­cji nie­szko­dli­wej jako nie­bez­pieczną. Ten błąd może powstać z powo­dów opi­sa­nych poniżej. 1. Uczu­la­jący anty­gen = alergen Aler­ge­nem może być dowolna sub­stan­cja,...

Cyto­kiny - definicja

Cyto­kiny - definicja


Cyto­kiny - sub­stan­cje pro­du­ko­wane przez komórki orga­ni­zmu, mające różne funk­cje w ukła­dzie immu­no­lo­gicz­nym lub dzia­ła­jące na różne tkanki, np. akty­wu­jące i pobu­dza­jące namna­ża­nie innych komó­rek układu odpornościowego....