Wpisy z tagiem: 'badania naukowe'

Życze­nia Świąteczne

Życze­nia Świąteczne


Skła­damy WSZYSTKIM naj­ser­decz­niej­sze życze­nia - oby Święta mineły w cie­płej, rodzin­nej atmos­fe­rze, a nie­aler­gi­zu­ją­cych pier­nicz­ków nie zabrakło! Zespół Fun­da­cji Poko­nać Alergię...

Współ­praca z Euroimmun

Współ­praca z Euroimmun


Miło nam poin­for­mo­wać, że nawią­za­li­śmy współ­pracę z firmą Euro­im­mun, która ofe­ruje testy aler­giczne, bazu­jące na obec­no­ści spe­cy­ficz­nych prze­ciw­ciał IgE. Ofe­ro­wane przez Euro­im­mun pro­file aler­go­lo­giczne, zawie­rają spek­trum naj­częst­szych aler­ge­nów wziew­nych,  pokar­mo­wych...

Świa­towy tydzień aler­gii kwie­cień 2015

Świa­towy tydzień aler­gii kwie­cień 2015


W dniach 13-19 kwiet­nia prze­biega doroczny Świa­towy Tydzień Aler­gii pro­wa­dzony przez Świa­tową Orga­ni­za­cję na rzecz Aler­gii (World Allergy Orga­ni­sa­tion, WAO). Ini­cja­tywa ta ma na celu pod­nie­sie­nie spo­łecz­nej świa­do­mo­ści na...

Ankieta: Rola badań nauko­wych w walce z alergią

Ankieta: Rola badań nauko­wych w walce z alergią


Jed­nym z głów­nych zało­żeń Fun­da­cji Poko­nać Aler­gię jest udo­step­nia­nie i pro­pa­go­wa­nie wie­dzy na temat tych cho­rób, zdo­by­tej w trak­cie rze­tel­nych badań nauko­wych, zarówno kli­nicz­nych jak i laboratoryjnych. Jed­nak chcie­li­by­śmy poznać Wasze zda­nie na...

Bada­nia nad aler­gią popra­wiają życie alergików!

Bada­nia nad aler­gią popra­wiają życie alergików!


W jaki spo­sób hodo­wa­nie komó­rek w labo­ra­to­rium może wpły­nąć na poprawę stanu zdro­wia u alergika? Dobrym przy­kła­dem są tu bada­nia nad immu­no­te­ra­pią swo­istą (odczu­la­niem). Tera­pię tę pierw­szy raz zasto­so­wano ponad 100...

EAACI-WAO 2013

EAACI-WAO 2013


W dniach 22-26 czerwca w Medio­la­nie odbyła się naj­więk­sza na świe­cie kon­fe­ren­cja aler­go­lo­giczna - kon­gres Euro­pej­skiej Aka­de­mii Aler­go­lo­gii i Immu­no­lo­gii Kli­nicz­nej (EAACI) oraz Świa­to­wej Orga­ni­za­cji Aler­gii (WAO). W tym roku zwró­cono uwagę...

Aler­gia - Świa­towy pro­blem i wyzwanie

Aler­gia - Świa­towy pro­blem i wyzwanie


W dniach 22-26 czerwca w Medio­la­nie odbę­dzie się kon­gres Euro­pej­skiej Aka­de­mii Aler­gii i Immu­no­lo­gii Kli­nicz­nej (Euro­pean Aca­demy of Allergy and Cli­ni­cal Immu­no­logy EAACI) oraz Świa­to­wej Orga­ni­za­cji na rzecz Aler­gii (World Allergy...

Narzę­dzia pracy naukowca

Narzę­dzia pracy naukowca


Zro­zu­mie­nie pro­cesu bio­lo­gicz­nego, np. pro­wa­dzą­cego do powsta­wa­nia aler­gii, wymaga zgro­ma­dze­nia szcze­gó­ło­wej wie­dzy na jego temat, wyja­śnia­ją­cej róż­nice w budo­wie i zacho­wa­niu komó­rek u ludzi zdro­wych i cier­pią­cych na aler­gię. Róż­nice te mogą być...

Weź udział w bada­niach nad alergią!

Weź udział w bada­niach nad alergią!


Bada­nia kli­niczne i labo­ra­to­ryjne są nie­zbędne dla two­rze­nia nowych roz­wią­zań w tera­pii i dia­gno­styce aler­gii, które będą słu­żyły pacjen­tom i przy­czy­nią się bez­po­śred­nio do poprawy ich stanu zdro­wia i jako­ści życia. Jed­nakże aler­gie zna­cząco wpły­wają...

Jak badamy alergię?

Jak badamy alergię?


Aler­gia jest nie­wła­ściwą reak­cją komó­rek orga­ni­zmu na nie­szko­dliwą sub­stan­cję. Powo­duje ona wiele nie­przy­jem­nych dla pacjenta obja­wów, i nie­rzadko może sta­no­wić zagro­że­nie życia cho­rego. W reak­cji tej biorą udział różne rodzaje komó­rek...