Wpisy z tagiem: 'AZS'

Halo! ATOPIA w Warszawie

Halo! ATOPIA w Warszawie


13 wrze­śnia w War­sza­wie odbyła się kolejna mini-konferencja w ramach orga­ni­zo­wa­nego przez Fun­da­cję Ala­ba­ster cyklu Halo! ATOPIA. Bra­li­śmy udział w tym wyda­rze­niu jako part­ner, gdyż z „Ala­ba­strem” ści­śle współ­pra­cu­jemy. Uczest­nicy spo­tka­nia mieli...

Porad­nik “Ato­powe Zapa­le­nie Skóry”

Porad­nik “Ato­powe Zapa­le­nie Skóry”


Wspie­ra­jąc Fun­da­cję Ala­ba­ster włą­czy­li­śmy się w pro­jekt ‘Halo!ATOPIA”, który powstał z myślą o rodzi­cach dzieci z AZSem, chcą­cych pogłę­bić swoją wie­dzę o tej cho­ro­bie i moż­li­wo­ściach lecze­nia. W ramach pro­jektu powstała (z naszym udzia­łem) ksią­żeczka -...

Skóra ato­powa

Skóra ato­powa


Pomimo, że pacjenci cho­ru­jący na AZS mają z reguły pogru­biony naskó­rek (skła­da­jący się z więk­szej liczby warstw komó­rek niż w zdro­wej skó­rze), ich skóra nie zabez­pie­cza ich przed śro­do­wi­skiem zewnętrz­nym w takim stop­niu,...